| LT EN RU

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

SERTIFIKAVIMAS NE ES ŠALYSE

VšĮ „Ekoagros“ įtraukta į kontrolės įstaigų sąrašą dėl sertifikavimo darbų atlikimo trečiose šalyse.

2016 m. gruodžio 15 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2016/2259, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių, VšĮ „Ekoagros“ įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priedo lygiavertiškumo nustatymo tikslais sudarytą kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašą dėl sertifikavimo darbų atlikimo trečiose šalyse.

Remdamasi VšĮ „Ekoagros“ pateikta informacija, Europos Komisija padarė išvadą, kad tikslinga pripažinti „Ekoagros“ dėl A, B ir D kategorijos produktų, susijusių su Rusija, dėl A ir B kategorijų produktų, susijusių su Baltarusija, dėl A ir D kategorijų produktų, susijusių su Tadžikistanu bei dėl A ir F kategorijų produktų, susijusių su Kazachstanu.

Kodo numeris Trečioji šalis Produktų kategorija
A B C D E F
BY-BIO-170 Baltarusija x x - - - -
KZ-BIO-170 Kazachstanas x - - - - x
RU-BIO-170 Rusija x x - x - -
TJ-BIO-170 Tadžikistanas x - - x - -

A – neperdirbti augalininkystės produktai;
B – gyvi gyvūnai ar neperdirbti gyvūniniai produktai;
C – akvakultūros produktai ir jūros dumbliai;
D – maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai;
E – pašarams skirti perdirbti žemės ūkio produktai;
F – augalinė dauginamoji medžiaga ir auginimui skirtos sėklos.

* Remiantis 2019 m. sausio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/39, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių, VšĮ Ekoagros įtraukimas į Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priedą dėl ekologinės gamybos sertifikavimo veiklos Ukrainoje yra laikinai sustabdytas.

Ekologinės gamybos sertifikavimas pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Žemės ūkio departamento (USDA) Nacionalinės Ekologijos Programos (NOP) reikalavimus.

VšĮ „Ekoagros“ yra akredituota vykdyti sertifikavimo veiklą USDA NOP vardu šiose srityse: augalininkystė, gyvulininkystė, tvarkyba ir laukinė augalija. Akreditacija suteikta pagal 1990 m. Ekologinio Maisto Gamybos Aktą ir USDA ekologijos reglamentą (7 CFR Part 205). 

Ūkio subjektai, pageidaujantys sertifikuoti gamybą pagal USDA NOP reikalavimus turi:

  1. Susipažinti su USDA NOP keliamais teisės aktų reikalavimais:
  2. Susipažinti su įstaigos sertifikavimo procedūra pagal USDA NOP: PR-12
  3. Sertifikavimo įstaigai raštu pateikti užpildytas formas: NOP-001 (Paraiška sertifikuoti ekologinę gamybą pagal nacionalinę ekologijos programą – NOP) ir NOP-009 (Ekologinės sistemos planas (OSM))
  4. Sumokėti dokumentų registracijos mokestį.

Kilus klausimams, kreipkitės į įstaigos bendraisiais kontaktais:  el. paštas ekoagros@ekoagros.lt, tel. +37037203181.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ EKOLOGINĖS GAMYBOS ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS / LIST OF THIRD COUNTRIES ORGANIC PRODUCTION OPERATORS

Eil. Nr. / No.

Ūkio subjekto pavadinimas / Title of the operator

Produktų kategorija / Products categories*

 

Kontrolės sistema / Control system

Patvirtinamasis dokumentas / Documentary evidence

Pastabos / Remarks

Baltarusija, kodas BY-BIO-170 / Belarus, code BY-BIO-170


1.  

Valstiečių (fermerių) ūkis „Monki“ / Peasants (farmers) holding „Monki“

A

 

ES / EU

CER-BY-18-00003

 

2.        

Valstiečių (fermerių) ūkis „Sidsad“ / Peasants (farmers) holding „Sidsad“

A

 

ES / EU

CER-BY-18-00006

 

3.

Uždaroji akcinė bendrovė „DNT Trade“ / Private limited company „DNT Trade“

A

 

ES / EU

CER-BY-19-00003

 

4.

Ribotos atsakomybės įmonė „ALANTORG“ / Limited liability company „ALANTORG“

A

 

ES / EU

CER-BY-19-00002

 

5.

Ūkis „Wiki-Garden“ / The farm „Wiki-Garden“

A

 

ES / EU

CER-BY-19-00005

 

6.

Ribotos atsakomybės įmonė „Holodservis“ /"Holodservis" LTD

A

 

ES / EU

CER-BY-19-00001

 

7.

Privati bendrovė „Ecolesproduct“ / Private enterprise „Ecolesproduct“

A

 

ES / EU

CER-BY-19-00004

 

Kazachstanas, kodas KZ-BIO-170 / Kazakhstan, code KZ-BIO-170

8.        

Piotro N. Čepovskio valstiečio ūkis / Peasant holding of Petr Nikolaevich Chepovskij

A

 

ES / EU

CER-KZ-19-00006

 

9.

Chevelev J.V. valstiečio ūkis /  Peasant holding of Chevelev J.V.  A    ES / EU

 CER-KZ-18-00005

 
10. „ALIBI“ valstiečio ūkis / Peasant holding of „ALIBI“   A    ES / EU

CER-KZ-19-00009

 

11.

Ribotos atsakomybės įmonė „Kazecotrade“ / Limited liability company „Kazecotrade“ A   ES / EU

CER-KZ-19-00015

 
12. Ribotos atskomybės bendrija „Umet“ / Limited liability partnership „Umet“  A   ES / EU

CER-KZ-19-00005

CER-KZ-19-00013

 
13. Zauresh Mukusheva  A    ES / EU CER-KZ-19-00007  
14. „Zhem“ valstiečio ūkis / Peasant holding of „Zhem“   A   ES / EU NUS-KZ-18-00006 nėra realizuojamos produkcijos / no production for selling
15. Uždaroji akcinė bendrovė „AL-FARIS“ /Limited liability company „AL-FARIS“ A   ES / EU    
16. Uždaroji akcinė bendrovė „ZhNV“ /Limited liability company „ZhNV“ A   ES / EU

CER-KZ-19-00012

 
17. Uždaroji akcinė bendrovė „FIRMA DIKANSKHY“ /Limited liability company „FIRMA DINSHY“ A   ES / EU

CER-KZ-19-00004

 
18. Kolektyvinis ūkis „Shapagat“ / KH „Shapagat“ A   ES / EU

CER-KZ-19-00010

 
19. Kolektyvinis ūkis „Zhiger“ / KH „Zhiger“ A   ES / EU

CER-KZ-19-00008

 
20. Kolektyvinis ūkis „Orlyanskiy V. G.“ / KH „Orlyanskiy V. G.“ A   ES / EU

CER-KZ-19-00014

 
21. Ribotos atskomybės bendrija „Kieli Zer“ / Limited liability partnership „Kieli Zher“  A   ES / EU

CER-KZ-19-00016

 
22. Ribotos atskomybės bendrija „Azija- Tarangul“ / Limited liability partnership „Asia- Tarangul“  A   ES / EU

NUS-KZ-19-00011

nėra realizuojamos produkcijos / no production for selling

Ukraina, kodas UA-BIO-170 / Ukraine, code UA-BIO-170

23.

Privati žemės ūkio bendrovė „Kolosok“ / Private agrigulture enterprise „Kolosok“

A   ES / EU

CER-UA-18-00042

pristabdyta veikla/ suspended activities
24. Žemės ūkio produkcijos kooperatyvas „Budzhak“ / Production agricultural cooperative „Budzhak“ A   ES / EU

NUS-UA-18-00050

pristabdyta veikla/ suspended activities

Rusija, kodas RU-BIO-170 / Russian, code RU-BIO-170

25.

Ribotos atsakomybės bendrovė „Petrovil“ / Limited liability company „Petrovil“

A   ES / EU

CER-RU-19-00009

 
26. Ribotos atsakomybės bendrovė „Siberian Organic Products“ / Limited liability company „Siberian Organic Products“ A   ES / EU CER-RU-19-00015
 
27. Savarankiškai dirbantis verslininkas Petrochenkov Ivan Mikhailovich / Self-employed enterpreneur Petrochenkov Ivan Mikhailovich
A   ES / EU CER-RU-19-00013
 
28. Ribotos atsakomybės bendrovė „Perovskoe“ / Limited liability company „Perovskoe“  A   ES / EU CER-RU-19-00018  
29. Ribotos atsakomybės bendrovė „AGRO“ / Limited liability company „AGRO“  A   ES / EU CER-RU-19-00017
 
30. „SIBBIOPRODUCT“ A   ES / EU CER-RU-19-00016
 
31. Ribotos atsakomybės bendrovė „AGRO-Krasnoyarsk“ / Limited liability company „AGRO-Krasnoyarsk“  A   ES / EU CER-RU-19-00011
 
32. Savarankiškai dirbantis verslininkas Tolstov S. V. / Self- employed businessman Tolstov S. V.
A   ES / EU CER-RU-19-00005
 
33. Žemės ūkio gamybos kooperatyvas „Uspech“/ Agricultural production cooperative „Uspeh" A   ES / EU CER-RU-19-00008  
34. Ribotos atsakomybės bendrovė „Organik Araund“ / Limited liability company „Organic Around"
A   ES / EU CER-RU-19-00007  
35. Ribotos atsakomybės bendrovė „Agrofirma Astrožka“ / Limited liability company „Agrofirm Astrojka"
A   ES / EU NUS-RU-19-00003 nėra realizuojamos produkcijos / no production for selling
*A – neperdirbti augalininkystės produktai / unprocessed crop products;
  B – gyvi gyvūnai ar neperdirbti gyvūniniai produktai / livestock and unprocessed livestock products;
  C – akvakultūros produktai ir jūros dumbliai / products from aquaculture and seaweeds; 
  D – maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai / processed agricultural products for use as food;
  E – pašarams skirti perdirbti žemės ūkio produktai / processed agricultural products for use as feed;
  F – augalinė dauginamoji medžiaga ir auginimui skirtos sėklos / vegetative propagating material and seeds for cultivation.