| LT EN RU

APIE ĮSTAIGĄ

Viešoji įstaiga „Ekoagros“ yra pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis ekologinės gamybos ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą (NKP) pagamintų produktų sertifikavimo ir kontrolės srityse.

 • Žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 (Žemės ūkio ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 3D-323 redakcija), viešajai įstaigai „Ekoagros“ pavesta vykdyti sertifikavimo įstaigos funkcijas pagal patvirtintas Ekologinio žemės ūkio taisykles ir suteiktas sertifikavimo įstaigos kodas LT-EKO-001.
 • Žemės ūkio ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 3D-475 (Žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 3D-768 redakcija), viešajai įstaigai „Ekoagros“ leista sertifikuoti pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą (NKP) pagamintus produktus Pagal Nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų pripažinimo taisyklių nustatyta tvarka ir suteiktas kodas LT-NKP-001.
 • Europos Komisijos 2016 m. gruodžio 15 d. įgyvendinimo reglamentu Nr. 2016/2259, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių, viešoji įstaiga „Ekoagros“ įtraukta į  Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priedo lygiavertiškumo nustatymo tikslais sudarytą kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašą dėl sertifikavimo darbų atlikimo trečiose šalyse (Baltarusijoje, Kazachstane, Rusijoje, Tadžikistane). Pateiktoje lentelėje nurodyti suteikti kodų numeriai ir sertifikuojamų produktų kategorijos kiekvienoje šalyje.

Code number

Third country

Product category

A

B

C

D

E

F

BY-BIO-170

Belarus

X

X

-

-

-

-

KZ-BIO-170

Kazakhstan

X

-

-

-

-

X

RU-BIO-170

Russia

X

X

-

X

-

-

TJ-BIO-170

Tadzhikistan

X

-

-

X

-

-

A – neperdirbti augalininkystės produktai;

B – gyvi gyvūnai ar neperdirbti gyvūniniai produktai;

C – akvakultūros produktai ir jūros dumbliai;

D – maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai;

E – pašarams skirti perdirbti žemės ūkio produktai;

F – augalinė dauginamoji medžiaga ir auginimui skirtos sėklos.

Profesorė Vida Marija Rutkovienė 1996 m. ėmėsi iniciatyvos kurti naują, nepriklausomą sertifikavimo įstaigą, skirtą ekologiškų produktų sertifikavimui. Po metų, 1997 m. kovo 14 dieną, Kaune įsteigta pirmoji Lietuvoje ir Baltijos šalyse ekologiškų produktų sertifikavimo įstaiga „Ekoagros“, kurios steigėjais tapo – Žemės ūkio ir Sveikatos apsaugos ministerijos.

Specializuotos sertifikavimo įstaigos „Ekoagros“ įkūrimas tapo būtinybe, siekiant įvertinti gaminamus ekologiškus produktus ir suteikti visoms suinteresuotosioms pusėms pasitikėjimą, kad produktai ir ūkininkavimo būdas atitinka nustatytus reikalavimus.

Naujajai įstaigai vadovauti paskirta Vida Marija Rutkovienė. Tolesnė įstaigos plėtra ir augimas:

 • 1999 m. VšĮ „Ekoagros“ direktore pradėjo dirbti Ineta Rutkovaitė.
 • 2000 m. Įstaiga buvo akredituota IFOAM akreditavimo tarnybos, ekologinės gamybos sertifikavimui.
 • Nuo 2005 m. įstaigai vadovavo Ona Kazlienė.
 • 2005 m. Įstaiga Nacionalinio akreditacijos biuro akredituota LST EN 45011:2000 standarto atitikčiai.
 • Augant ekologiškai ūkininkaujančių skaičiui ir darbų apimčiai, 2006 metais įsteigti filialai Telšių ir Utenos apskrityse. 
 • 2007 m. Nacionalinio akreditacijos biuro standarto LST EN 45011:2000 atitikčiai akredituoti Įstaigos filialai, o taip pat išplėsta akreditavimo sritis sertifikuoti maisto produktų tvarkymą.
 • 2008 m. Pradedami sertifikuoti išskirtinės kokybės produktai.
 • 2010 m. Įstaiga pakartotinai akredituota LST EN 45011:2000 standarto atitikčiai dar 5 metų laikotarpiui ir praplėsta akreditavimo sritis sertifikuoti išskirtinės kokybės žemės ūkio kilmės produktus.
 • Nuo 2012 m. įstaigai vadovavo Gintaras Nagulevičius.
 • Nuo 2014 m. įstaigai vadovavo Antanas Makarevičius.
 • Nuo 2018 m. gegužės 2 d. iki 2019 m. kovo 8 d. įstaigai vadovavo prof. dr. Gintautas Labanauskas.

Reikšmingi faktai 2014 metais:

 • Iš dalininkų pasitraukia LR sveikatos apsaugos ministerija, o LR žemės ūkio ministerijai pavedama įgyvendinti valstybės, kaip viešosios įstaigos „Ekoagros“ savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas.
 • Įstaiga įstojo į sertifikavimo įstaigų tarptautinį aljansą Quavera, kuris vienija pirmaujančias sertifikavimo ir kontrolės įstaigas. Aljanso tikslas – bendradarbiavimo pagrindais dalintis tarptautine patirtimi, kelti darbuotojų kvalifikaciją, didinti sertifikavimo paslaugų skaičių ir kokybę.

Reikšmingi faktai 2015 metais:

 • Įstaiga pakartotinai akredituota LST EN ISO/IEC 17065:2012 standarto atitikčiai dar 5 metų laikotarpiui.
 • Įstaiga tapo IFOAM EU grupės nare. IFOAM EU yra ekologinio maisto ir ūkininkavimo skėtinė organizacija Europoje, kuri kovoja už ekologiškai, socialiai ir ekonomiškai derančias sistemas, pagrįstas ekologinės žemdirbystės principais: sveikata, ekologija, sąžiningumu ir globa. IFOAM EU vienija daugiau nei 180 organizacijų narių, kurių veikla apima visą ekologiškų maisto produktų grandinę ir už jos ribų – ūkininkus ir perdirbėjus, mažmenininkus, sertifikavimo įstaigas, konsultantus, prekybininkus ir mokslininkus bei aplinkos ir vartotojų apsaugos institucijas.

Pasirašomos sutartys:

 • Sutartis su tarptautiniu sertifikavimo biuru „DEMETER-INTERNATIONAL“ dėl teisės atlikti tikrinimus pagal „Demeter“ standarto reikalavimus.
 • Bendradarbiavimo sutartis su „International certification Bio Suisse AG“. Įstaigai suteikta teisė atlikti pagal „Bio Suisse“ standartą žemės ūkio ir/ar laukinės produkcijos rinkimo, akvakultūros ir bitininkystės procesų bei prekybos ir perdirbimo veiklos tikrinimą.
 • Sutartis su „Naturland.e.V.“ dėl ūkio subjektų patikrinimo pagal „Naturland“ standartą.
 • Sutartis su „KRAV ekonomisk förening“ dėl „KRAV“ sertifikuotos produkcijos standarto 16 skyriaus papildomų reikalavimų atitikties patikrinimo.
 • Sutartis su Italijos sertifikavimo įstaiga „CCPB ltd“, kuri yra pripažinta sertifikavimo vykdytoja JAV Žemės ūkio departamento pagal JAV ekologijos įstatymus, Nacionalinės ekologijos programos nuostatus taip pat „Natrue“, „GOTS“ (globalus ekologinės tekstilės standartas) ir „TE“ (Textile Exchange, Liet. Tekstilės mainai), atitinkamai ekologinės-natūralios kosmetikos ir ekologinės tekstilės. Įstaiga savo klientams Lietuvoje ir kitose šalyse, kuriose Įstaiga vykdo veiklą įgijo teisę atlikti patikrinimus ir siūlyti „CCPB ltd“ teikiamas sertifikavimo paslaugas.

Reikšmingi faktai 2016 metais:

 • Įstaiga pasirašė sutartį su Vokietijos sertifikavimo įstaiga Kiwa BSC OKO-Garantie GmBH ir su Armėnijos sertifikavimo įstaiga RAB „Ecoglobe“, pagal kurias subrangos pagrindais vykdė ekologinės gamybos patikras trečiosiose šalyse.

Reikšmingi faktai 2017 metais:

 • Įstaigai suteikta akreditacija ekologinę gamybą sertifikuoti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Žemės ūkio departamento (USDA) Nacionalinės Organinės Programos (NOP) reikalavimus. Akreditacija suteikta pagal 1990 m. Ekologinio Maisto Gamybos Aktą ir USDA ekologijos reglamentą (7 CFR Part 205).
 • Įstaiga įtraukta į  Reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priedo lygiavertiškumo nustatymo tikslais sudarytą kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašą dėl sertifikavimo darbų atlikimo trečiose šalyse (Rusija, Baltarusija, Ukraina, Tadžikistanas, Kazachstanas).

Viešosios įstaigos „Ekoagros“ vadovybė užtikrina, kad:

 • kokybės politikos ir vadybos sistema atitinka viešosios įstaigos „Ekoagros“ ketinimus, nurodytus vizijoje, misijoje ir vertybėse;
 • įstaigos kokybės vadybos sistema atitinka standarto LST EN ISO/IEC 17065:2012, nustatytus reikalavimus, ji nuolat gerinama, siekiant užtikrinti tinkamą rezultatyvumą;
 • kokybės politika nuolat peržiūrima, atnaujinama ir vertinama, kad išliktų teisinga, atsižvelgiant į iškeltus kokybės tikslus;
 • kokybės politika yra žinoma ir suprantama viešojoje įstaigoje „Ekoagros“.

Viešosios įstaigos „Ekoagros“ direktorius:

 • formuoja viešosios įstaigos „Ekoagros“ politiką sertifikavimo srityje.

Vizija:

 • tapti klientų ir vartotojų pripažinta profesionaliausia žemės ūkio kilmės produktų ir paslaugų sertifikavimo organizacija.

Misija:

 • teikti pareiškėjams ekologiškų žemės ūkio kilmės produktų ir NKP sertifikavimo paslaugas, siekiant, kad vartotojui rinkoje būtų siūloma tik tokiems produktams keliamus reikalavimus atitinkanti žemės ūkio kilmės produkcija; 
 • atitikti tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17065 reikalavimus ir tobulinti Įstaigos kokybės vadybos sistemą, kurios tikslas – užtikrinti sertifikavimo paslaugų kontrolę bei nuolat gerinti jos rezultatyvumą;
 • plėsti akreditavimo sritį ir paslaugų spektrą;
 • taikyti visiems klientams lygiavertiškumo, bešališkumo ir objektyvumo principus.

Vertybės:

 • lojalumas – darbuotojų tikslai sutampa su „Ekoagros“ tikslais, didžiuojamasi savo darbu, aktyviai siekiama bendrų tikslų;
 • profesionalumas – vertinama kompetencija, turimos žinios, kuriomis dalijamasi su kolegomis;
 • bendravimas – tikima tuo, kas daroma ir pasitikima kolegomis, keičiamasi informacija;
 • atsakomybė – siekiama darbus atlikti maksimaliai gerai, prisiimama atsakomybė už savo veiksmus, sprendimus ir pasekmes;
 • kūrybiškumas – aktyvus idėjų generavimas, drąsus jų siūlymas.

VšĮ „EKOAGROS” nuo 2005 m. yra akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro. Įstaiga atitinka LST EN ISO/IEC 17065:2012 standarto reikalavimus ir akredituota sertifikuoti ekologinės augalininkystės, gyvulininkystės, bitininkystės, laukinės augalijos, akvakultūros pirminės gamybos procesus ir ekologiškų žemės ūkio kilmės produktų tvarkymo ir platinimo procesus bei pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų pirminės gamybos ir tvarkymo procesus. Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro 2016 m. gegužės 30 d. išduotas akreditavimo pažymėjimas Nr. LA 03.007. Akreditacija galioja iki 2020-09-13.

Akreditavimo sritis (Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.03.007, išduoto 2016-05-30,priedas).

įstaigos akreditacijos pažymėjimas

2017 m. sausio 23 d. Įstaigai suteikta akreditacija ekologinę gamybą sertifikuoti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Žemės ūkio departamento (USDA) Nacionalinės Organinės Programos (NOP) reikalavimus. Akreditacija suteikta pagal 1990 m. Ekologinio Maisto Gamybos Aktą ir USDA ekologijos reglamentą (7 CFR Part 205). Sertifikuojamos veiklos sritys – augalininkystė, gyvulininkystė, perdirbimas ir laukinė augalija. Akreditavimo sertifikato numeris NP6263PZA. Akreditacija galioja iki 2022-01-23.

Įstaigos akreditavimo pažymėjimas Nr.NP6263PZA ir akreditavimo sritis.

NOP sertifikatas