| LT EN RU

DARBO UŽMOKESTIS

Informacija apie VšĮ  „Ekoagros" darbuotojų darbo užmokestį teikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu Nr. VIII-1524.

VšĮ „Ekoagros“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (įskaitant priedus ir priemokas) Eurais, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas 2017 m. 2018 m. I ketvirtis
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius
Direktorius 1831 1 0 1
Direktoriaus pavaduotojas 2387 1 2568 1
Filialo direktorius 2020 2 1982 2
Skyriaus vadovas 2114 6 2127 6
Administratorius 1286 6 1210 5
Tikrintojas-ekspertas 1360 5 1444 4
Tikrintojas 1464 27 1516 26
Ekspertas 1451 11 1444 11

VšĮ „Ekoagros“ veiklos rodikliai, nuo kurių priklauso direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo mėnesinės algos kintamoji dalis.*

Metai Rodikliai
2017 1. Suteiktos sertifikavimo paslaugos pagal sertifikavimo sritis, vnt. 11
2. Suteiktos sertifikavimo paslaugos pagal privačius standartus, vnt. 5
3. Suorganizuotas Šiaurės-Baltijos šalių ekologinės gamybos kompetentingų institucijų, kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų susitikimas, vnt. 1
4. Išlaidų, skiriamų VšĮ „Ekoagros“ veiklos ir ekologinės gamybos bei pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą gaminamų produktų viešinimui, dydis nuo visų VšĮ „Ekoagros“ gaunamų pajamų, proc. ≥1
*Patvirtinta 2016 m. balandžio 27 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-256 ir pasiekus nustatytus 1 ir 2 rodiklius pagal 2016 m. veikos rezultatus mokama po 15 proc., pasiekus 3 rodiklį - 10 proc. ir 4 rodiklį - 5 proc. direktoriaus mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.
2018 1. Suteiktos sertifikavimo paslaugos pagal sertifikavimo sritis, vnt. 11
2.Ūkio subjektų trečiose šalyse, kuriems suteiktos sertifikavimo paslaugos ir išduoti patvirtinantys dokumenta, skaičius, vnt. 8
3. Iki 2018 m. sausio 1 d. parengti visisškai funkcionuojančią elektroninę sistemą, kurioje pagal Ekologinio žemės ūkio taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ (toliau - taisyklės), 115.2.2 papunkčio reikalavimus ūkio subjektams visi leidimai, nurodyti taisyklių 118 punkte, būtų suformuojami Žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo informacinėje sistemoje ir pateikiami Žemės ūkio ministerijai tvirtinti elektroniniu būdu. 1
4. Išlaidų, skiriamų VšĮ „Ekoagros“ veiklos ir ekologinės gamybos bei pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą gaminamų produktų viešinimui, dydis nuo visų VšĮ „Ekoagros“ gaunamų pajamų, proc. ≥1,5